V socialistickom Československu bola  dostupná kompletná parenterálna výživa, ktorá sa vyrábala  VÚ Roztoky u Prahy. Využívala sa v nemocniciach na oddeleniach ARO a metabolických JIS interných oddelení. Enterálna výživa sa zabezpečovala mimoriadnym dovozom na pacienta, vo veľkom dostupná nebola.

Rozvoj prirodzenej výživy obyvateľstva a dietológie odborne a metodicky koordinoval VÚVL (Výskumný ústav výživy ľudu) so sídlom v Bratislave. V nemocniciach  sa dodržiaval Nemocničný diétny systém.  V každej nemocnici bol  ustanovený ústavný dietológ a vedúca asistentka liečebnej výživy, ktorí pracovali na OLVaZS (oddelenie liečebnej výživy a závodného stravovania).

Po revolúcii sa na farmaceutickom trhu etablovala i enterálna výživa, nemocnice ju kupovali pre stravovacie prevádzky, využívala sa v diétnom systéme ako nutričné doplnky.

V roku 1991 bola založená Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu. Založila ju štvorica lekárov, predstaviteľov nosných klinických odborov v Rooseveltovej nemocnici:

  • MUDr. Gábor Drahoslav, primár OKB
  • MUDr. Kollárik Vladimír, primár ARO
  • Doc. MUDr. Kothaj Peter CSc, prednosta Chirurgickej kliniky
  • MUDr. Mária Voleková, ved. lek. Metabolickej JIS

Prezidentkou spoločnosti sa stala MUDr. Mária Voleková, Rooseveltova nemocnica

Viceprezidentom bol MUDr. Vladimír Kollárik, Rooseveltova nemocnica

Vedeckým sekretárom bol MUDr. Jozef Firment, Primár ARO NsP Prešov

Odborným cieľom spoločnosti bol rozvoj klinickej výživy v celom rozsahu, so spustením odborných aktivít, ktoré sa dovtedy na Slovensku nerealizovali. Predovšetkým išlo o rozvoj enterálnej výživy a rozvoj domácej parenterálnej výživy.

V r. 1992 bola vo NsP F. D. Roosevelta zahájená domáca parenterálna výživa u pacientky so syndrómom krátkeho čreva (MUDr. Voleková)

v r. 1993 bol v NsP F. D. Roosevelta inštalovaný prvý PEG so zahájením ambulantnej enterálnej výživy (MUDr. Skladaný)

V r. 1994 bola v NOÚ perioperačne inštalovaná prvá tenkoihlová jejunostómia

V r. 1994 Na ARO v NsP Prešov sa zahájilo podávanie enterálnej výživy u kritických stavov

V r. 1996 na detskom oddelení FNsP Martin bola inštalovaná prvá PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia) u detí

V r. 1997 V ústavnej lekárni sa začali pripravovať mixtúry AIO (all in one) pre pacientov s metabolickými poruchami

Klick – 10 rokov SSPEV

Všetky aktivity v oblasti klinickej výživy boli postavené na báze osobného entuziazmu jednotlivcov, chýbalo koncepčné riešenie.

Až roku 2006 sa podarilo presadiť vydanie Odborného usmernenia organizácie klinickej výživy v nemocniciach, vo Vestníku MZ.

V r. 2008 Boli vo fakultných nemocniciach a špecializovaných ústavoch  založené nutričné tímy

V r. 2009 Bolo novelizované  Odborné usmernenie organizácie klinickej výživy v nemocniciach, so stanovením zásad ambulantnej preskribcie enterálnej výživy

V r. 2009 bola do programu odbornej konferencie SSPEV zaradená i téma dietológia a na konferencii sa prvý krát zúčastnili i asistentky liečebnej výživy i zástupcovia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

V r. 2010 sa  na konferencii SSPEV za účasti zástupcov SPU Nitra a asistentiek liečebnej výživy začala diskusia o nemocničnom diétnom systéme, so závermi, že diétny systém je už prekonaný, je potrebné vypracovať novú dietológiu

V r. 2011 vznikla AVKV asociácia výrobcov klinickej výživy, ktorá iniciovala  spoločné stretnutie zástupcov asociácie, zdravotných poisťovní, ministerstva zdravotníctva i odbornej spoločnosti k téme : je podvýživa v slovenskom zdravotníctve problém?

V r. 2011 Na konferencii SSPEV vznikla diskusia o rozšírení spoločnosti o sekciu asistentiek liečebnej výživy i o potravinárov SPU a boli prezentované odborné podklady pre spracovanie modernej dietológie

V r. 2012 kategorizačná komisia MZ pre dietetiká iniciovala vypracovanie novej ATC klasifikácie dietetických potravín a boli vypracované zásady využitia enterálnej výživy u ambulantných pacientov

V r. 2012 vznikla v vrámci SSPEV sekcia poskytovateľov domácej parenterálnej výživy s cieľom vybudovať v rámci Slovenska 5 – 6 stredísk pre domácu parenterálnu výživu